Regulamin gry

Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację gier jest firma Lasertag Bomba Katarzyna Kulus, z siedzibą w Radzyniu, przy ulicy Sławskiej 43a, 67-410 Sława, NIP: 4970092482, zwanym dalej “organizatorem”. Organizator świadczy usługę gry w lasertag.

 2. Osoby korzystające z usługi (zwane dalej “uczestnikami”) na czas Gry otrzymują sprzęt marki Laserwar (zwany dalej “sprzętem”) składający się z: opaski, karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego, a także opiekę instruktora.

 3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania go w czasie rozgrywki. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu

 5. Za szkody materialne lub cielesne wyrządzone w stosunku do innych uczestników zabawy odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.

Przebieg rozgrywki

 1. W trakcie gry uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń instruktora.

 2. W trakcie gry obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania
  alkoholu i zażywania środków odurzających.

 3. W trakcie gry zabrania się

  1. wspinania na drzewa i wszelkie konstrukcje obecne na miejscu rozgrywki
  2. opuszczania miejsca rozgrywki bez poinformowania o tym fakcie instruktora
  3. bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami
  4. rzucania lub uderzania karabinem lub innymi przedmiotami
  5. używania sprzętu do gry niezgodnie z jego przeznaczeniem
  6. przenoszenia apteczek lub punktów kontrolnych
  7. zasłaniania opaski
  8. zaśmiecania miejsca rozgrywki i niszczenia obecnym na nim konstrukcji
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub
  zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z
  fakturą wystawioną przez producenta — nie dotyczy kosmetycznego zużywania
  sprzętu np. powstawania rys.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub
  pozostawione na miejscu rozgrywki.

Uczestnicy

 1. W grze mogą brać udział osoby powyżej 8 roku życia. Uczestnictwo młodszych graczy może być dopuszczone po indywidualnych ustaleniach z organizatorem.

 2. Z udziału w grze wyklucza się osoby:

  1. będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  2. osoby których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności cierpiące na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, (np. epilepsja, niektóre schorzenia wzroku) oraz takie gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, (np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.).

 3. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w grze osobom niespełniającym w/w wymagań.

 4. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi uczestnik.

 5. W grze może brać udział do 16 osób w tym samym czasie.

Rezerwacje

 1. Przed przystąpieniem do gry konieczna jest rezerwacja terminu drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 2. Każda osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez organizatora. Organizator wykorzystuje te dane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

 3. Aby potwierdzić rezerwację, klient wpłaca zadatek rezerwacyjny. Wartość zadatku jest wliczana do ostatecznej ceny za usługę.

 4. Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania gry przez osobę dokonującą rezerwacji w terminie do 2 dni przed terminem rozgrywki lub w przypadku odwołania gry z przyczyn zależnych od organizatora.

 5. W przypadku nie pojawienia sią klientów w umówionym terminie lub odwołania rezerwacji przez klientów w terminie późniejszym niż do 2 dni przed grą, zadatek nie jest zwracany.

 6. W przypadku spóźnienia się klientów organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu gry, jeżeli po niej jest kolejna rezerwacja. W takim wypadku cena za usługę nie zmienia się.

Kontakt

Lasertag Bomba

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń do nas lub napisz na maila i umów się na grę. Możesz też skorzystać z naszego Messangera.

Sprawdź również nasze media społecznościowe!

Regulaminy